جستجو:      تعداد یافته ها : 47 - صفحه 5 از 5  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4  -  5

مشاهده جزییاتجنسیتسنوزنقد ( به سانتی متر: 1.79 )میزان ساعت ورزش در هفته سابقه مصرف دخانیاتسابقه بیماریهای مرتبط با قلبی عروقیدر صورت بلی نوع سابقه را وارد نمایید: آیا استرسی که روزانه تجربه می کنید باعث اختلال عملکرد شما می شود؟سابقه سوء مصرف موادمیزان آگاهی در باره بیماری قلبی و راههای پیشگیریاستان شهرستان
زن42691541.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارمسایربلیهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن4574167کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن4257159هیچکدامخیرندارماسترسخیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن35701551.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن4557165هیچکدامخیرندارماسترسخیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن136280160هیچکدامخیرندارم خیرهیچکدامکماصفهانکاشان
زن40601571.5 ساعت و بیشتر منظمخیردارمفشار خون,استرسبلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان

CSV خروجی
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود