جستجو:      تعداد یافته ها : 47 - صفحه 4 از 5  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4  -  5

مشاهده جزییاتجنسیتسنوزنقد ( به سانتی متر: 1.79 )میزان ساعت ورزش در هفته سابقه مصرف دخانیاتسابقه بیماریهای مرتبط با قلبی عروقیدر صورت بلی نوع سابقه را وارد نمایید: آیا استرسی که روزانه تجربه می کنید باعث اختلال عملکرد شما می شود؟سابقه سوء مصرف موادمیزان آگاهی در باره بیماری قلبی و راههای پیشگیریاستان شهرستان
زن3464157کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن36561.551.5 ساعت و بیشتر منظمخیردارمچربیخیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن32831.59کمتر از 1.5 ساعت خیرندارمچربیخیرهیچکدامخیلی زیاداصفهانکاشان
زن41651.69کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن4670164کمتر از 1.5 ساعت خیردارمچربی,استرسخیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن1351751671.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم خیرهیچکدامکماصفهان کاشان
زن136550160کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن35901721.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم خیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن3953157هیچکدامخیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهان کاشان
زن28631621.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان

CSV خروجی
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود