جستجو:      تعداد یافته ها : 47 - صفحه 3 از 5  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4  -  5

مشاهده جزییاتجنسیتسنوزنقد ( به سانتی متر: 1.79 )میزان ساعت ورزش در هفته سابقه مصرف دخانیاتسابقه بیماریهای مرتبط با قلبی عروقیدر صورت بلی نوع سابقه را وارد نمایید: آیا استرسی که روزانه تجربه می کنید باعث اختلال عملکرد شما می شود؟سابقه سوء مصرف موادمیزان آگاهی در باره بیماری قلبی و راههای پیشگیریاستان شهرستان
زن33651671.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم خیرهیچکدامخیلی زیاداصفهانکاشان
زن5074163کمتر از 1.5 ساعت خیرندارمسایرخیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن2972162کمتر از 1.5 ساعت خیردارماسترسبلیهیچکدامخیلی کماصفهانکاشان
زن48651.58کمتر از 1.5 ساعت خیرندارمسایرخیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن25--کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن24491.57هیچکدامخیرندارم بلیهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن41671/58کمتر از 1.5 ساعت خیرندارمچربی,استرسبلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن23501053کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن43721.561.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارمفشار خونخیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن35701551.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان

CSV خروجی
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود