جستجو:      تعداد یافته ها : 47 - صفحه 2 از 5  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4  -  5

مشاهده جزییاتجنسیتسنوزنقد ( به سانتی متر: 1.79 )میزان ساعت ورزش در هفته سابقه مصرف دخانیاتسابقه بیماریهای مرتبط با قلبی عروقیدر صورت بلی نوع سابقه را وارد نمایید: آیا استرسی که روزانه تجربه می کنید باعث اختلال عملکرد شما می شود؟سابقه سوء مصرف موادمیزان آگاهی در باره بیماری قلبی و راههای پیشگیریاستان شهرستان
زن3875167هیچکدامخیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن19501.50هیچکدامخیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهان کاشان
زن19571.65هیچکدامخیرندارماسترسبلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن22561.68کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن2054160کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکدامکماصفهانکاشان
زن31621721.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن36651.57کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم بلیهیچکدامکماصفهانکاشان
زن2266163کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن2456164کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن54861701.5 ساعت و بیشتر منظمخیردارمنارسایی قلبی بلیهیچکدامزیاداصفهانکاشان

CSV خروجی
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود