جستجو:      تعداد یافته ها : 45 - صفحه 1 از 5  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4  -  5

مشاهده جزییاتجنسیتسنوزنقد ( به سانتی متر: 1.79 )میزان ساعت ورزش در هفته سابقه مصرف دخانیاتسابقه بیماریهای مرتبط با قلبی عروقیدر صورت بلی نوع سابقه را وارد نمایید: آیا استرسی که روزانه تجربه می کنید باعث اختلال عملکرد شما می شود؟سابقه سوء مصرف موادمیزان آگاهی در باره بیماری قلبی و راههای پیشگیریاستان شهرستان
زن3260154هیچکدامخیرندارم خیرهیچکدامکماصفهانکاشان
زن4142150کمتر از 1.5 ساعت خیردارماسترسبلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن30531.601.5 ساعت و بیشتر منظمخیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن2560162کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن22451.62کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکدامکماصفهانکاشان
زن1855160کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم خیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن1860155هیچکدامخیرندارم خیرهیچکدامزیاداصفهانکاشان
زن20561.56کمتر از 1.5 ساعت خیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن3875167هیچکدامخیرندارم بلیهیچکداممتوسطاصفهانکاشان
زن19501.50هیچکدامخیرندارم خیرهیچکداممتوسطاصفهان کاشان

CSV خروجی
 

مسابقه عکس قلب سالم



مسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود