قلب و سایر دستگاه های بدن 278.6 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 559 دانلود: 197

...
قلب 379.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 480 دانلود: 235

...
فعالیت قلب 126.8 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 497 دانلود: 328

...
ضربان قلب 249.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 402 دانلود: 966

...
سیستم الکتریکی هدایت قلب 141.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 817 دانلود: 337

...
سیاهرگ ها 68.3 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 357 دانلود: 216

...
سرخرگ ها و مویرگ ها 213.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 314 دانلود: 232

...
ساختار و عملکرد قلب 278.6 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 494 دانلود: 259

...
دستگاه گردش خون 308.9 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 356 دانلود: 170

...
دریچه های قلبی 156.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 366 دانلود: 173

...
خون 251.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 300 دانلود: 243

...
جریان خون کرونری 181.6 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 341 دانلود: 153

...
آناتومی (ساختمان ) قلب 174 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 28 دانلود: 5

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

 

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود