S4 Heart Sound 81.1 کیلوبایت
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 نظرات: 21 نمایش: 4457 دانلود: 3092

...
S3 Heart Sound 73 کیلوبایت
3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 نظرات: 10 نمایش: 2332 دانلود: 1950

...
Pansystolic Murmur 87.3 کیلوبایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 4 نمایش: 1739 دانلود: 1300

...
Opening Snap 83.3 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 1640 دانلود: 1289

...
Normal Split S1 71.3 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 3 نمایش: 1794 دانلود: 1394

...
Normal Heart 328 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2043 دانلود: 1250

...
normal heart 328KB
نظرات: 0 نمایش: 601 دانلود: 239

صدای قلب سالم...
Norma Split Second Sound 82.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 2 نمایش: 1553 دانلود: 1139

...
Late_Systolic_Murmur
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 1531 دانلود: 1045

...
Ejection Click 78.7 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 3 نمایش: 1341 دانلود: 1084

...
Early Systolic Murmur 80.7 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1352 دانلود: 1095

...
Diastolic Rumble 73 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1703 دانلود: 1403

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

از ما بپرسید قلب سالم

سوال از شما، پاسخ از ما

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود