S4 Heart Sound 81.1 کیلوبایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 18 نمایش: 4149 دانلود: 2818

...
S3 Heart Sound 73 کیلوبایت
3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 نظرات: 8 نمایش: 2169 دانلود: 1871

...
Pansystolic Murmur 87.3 کیلوبایت
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 نظرات: 4 نمایش: 1614 دانلود: 1232

...
Opening Snap 83.3 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1524 دانلود: 1226

...
Normal Split S1 71.3 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1678 دانلود: 1321

...
Normal Heart 328 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1897 دانلود: 1190

...
normal heart 328KB
نظرات: 0 نمایش: 509 دانلود: 200

صدای قلب سالم...
Norma Split Second Sound 82.9 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1458 دانلود: 1086

...
Late_Systolic_Murmur
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1436 دانلود: 993

...
Ejection Click 78.7 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1256 دانلود: 1033

...
Early Systolic Murmur 80.7 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1266 دانلود: 1045

...
Diastolic Rumble 73 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1599 دانلود: 1343

...
 

مسابقه عکس قلب سالممسابقه اینترنتی قلب سالم


آموزش تصویری احیای قلب

با نحوه و چگونگی احیای قلبی آشنا شوید

 

آموزش پیشگیری سلامت قلب

درباره سلامت قلب بیشتر بیاموزیم

اندازهگیری استرس

آیا می توان استرس را اندازه گیری کرد !

از ما بپرسید قلب سالم

سوال از شما، پاسخ از ما

  

بهینه سازی وب سایت - طراحی پرتال ورود